Szombathely Megyei Jogú Város Címere Választás Szombathely

Országgyűlési választások (2006)

Gyakran ismétlődő kérdések
főoldalországgyűlési választások (2006)gyakran ismétlődő kérdések
Figyelem, ez egy archív tartalom!

Ajánlás
A választópolgárok a választói névjegyzékbe történő felvételről szóló Értesítő mellett kézhez kapja a képviselőjelölt ajánlásához szükséges ajánlószelvényt.
Amennyiben a választópolgár csak a második fordulóban jogosult szavazni, az ajánlás jogával még nem élhet, így ajánlószelvényt sem kap.

Mire való az ajánlószelvény?
Ahhoz, hogy valaki egyéni választókerületi jelölt lehessen, legalább 750 választópolgár érvényes ajánlását kell összegyűjtenie.
Jelöltet ajánlani nem kötelező, de ha a választópolgár élni kíván ajánlási jogával, akkor azt úgy teheti meg, ha a kitöltött, és saját kezűleg aláírt ajánlószelvényt átadja a támogatni kívánt jelöltnek, vagy megbízottjának. Az ajánlószelvények gyűjtése 2006. március 17-ig történhet. Az ajánlás nem vonható vissza.
Egy választópolgár egy jelöltet ajánlhat. Aki ugyanazt a jelöltet többször ajánlotta, vagy aki több jelöltet is ajánlott, annak valamennyi ajánlása érvénytelen.

A szavazás helyéről
A választópolgár a lakóhelye szerint kijelölt, az Értesítőn feltüntetett szavazókörben szavazhat.
Amennyiben mozgásában akadályozva van (például egészségi állapota folytán), úgy a szavazást megelőzően a helyi választási iroda vezetőjétől kérhet mozgóurnát. Ebben az esetben a szavazatszámláló bizottság két tagja fogja a választópolgárt felkeresni a mozgóurnával.
Mozgóurnát a szavazás napján is kérhet a mozgásában akadályoztatott választópolgár az szavazatszámláló bizottságtól.

Hogyan szavazhat, ha a szavazás napján a lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik?
Ha a választópolgár Magyarországon, de lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik, a jegyzőtől kapott igazolással szavazhat.
Igazolás - akár az első, akár a második fordulóra vonatkozóan - személyesen vagy meghatalmazott útján legkésőbb 2006. április 7-ig kérhető. Ajánlott levélben is kérhető, ez esetben a kérelemnek 2006. április 4-ig meg kell érkeznie a jegyzőhöz.
Az igazolási kérelemben meg kell adnia:

  • nevét,
  • személyi azonosítóját (ismertebb nevén személyi szám),
  • lakcímét,
  • annak a településnek a nevét, ahol a szavazás napján tartózkodik,
  • az igazolást az első, a második vagy mindkét fordulóra kéri-e.

Az igazolás birtokában a választópolgár az igazoláson megjelölt település bármely szavazókörében szavazhat.

Hogyan szavazhat, ha a szavazás napján külföldön tartózkodik?
Ha a választópolgár a szavazás napján külföldön tartózkodik, hazánk nagykövetségén vagy főkonzulátusán adhatja le szavazatát. Ennek érdekében a lakcíme szerinti jegyzőnél kell kérni a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét.
A külképviseleti névjegyzékbe történő felvételt személyesen, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező meghatalmazott útján, illetve ajánlott levélben lehet kérni, amelynek legkésőbb 2006. március 17-én 16.00 óráig kell megérkeznie a jegyzőhöz. A kérelemnyomtatvány igényelhető a helyi választási iroda vezetőjétől, vagy letölthető az Internetről (www.valasztas.hu).

Hol szavazhat, ha lakóhelyet változtat a két választási forduló között?
Az első és második választási forduló között lakóhelyet változtató választópolgár a második fordulóban nem az új, hanem a korábbi lakóhelyén szavazhat. Ennek érdekében az új lakcíme bejelentésekor az ügyintézőtől szavazásra szolgáló lakcímigazolást kap. Ezen igazolás birtokában keresheti fel az Értesítőben megjelölt szavazóhelyiséget.

Mit vigyen magával a szavazáskor?
A választópolgár csak akkor jogosult szavazni, ha a személyazonosságát megfelelően igazolja az alábbi igazolványok valamelyikével:
a) lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvány (azaz a régi típusú személyi igazolvány);
b) személyazonosító igazolvány (kártya formátumú), útlevél, 2001. január 1-jét követően kiállított kártyaformátumú vezetői engedély, ezek azonban csak érvényes lakcímigazolvánnyal együtt fogadhatók el.
Ha a választópolgár lakóhelyétől eltérő településen tartózkodik a szavazás napján, akkor az "Igazolás a lakóhelytől eltérő helyen történő szavazáshoz" megnevezésű nyomtatványt kell magával vinnie a szavazókörbe.
Ha a két forduló között változtat lakóhelyet a "Szavazásra szolgáló lakcímigazolás a második fordulóban" elnevezésű nyomtatványt kell magával vinnie a szavazókörbe.

Mit kell még tudni a szavazásról?

  • Szavazni csak személyesen, reggel 6.00 órától este 19.00 óráig lehet.
  • Amikor a választópolgár felkeresi a szavazókört, a szavazatszámláló bizottság köteles ellenőrizni a választópolgár személyazonosságát.

Ezután a választópolgár megkapja a jelenlétében lepecsételt szavazólapot, melynek átvételét a névjegyzék aláírásával kell igazolnia.

  • Érvényesen szavazni a jelölt, illetőleg a lista neve alatti, feletti vagy melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet (+ vagy X).
  • Ha a választópolgár elrontja a szavazólap kitöltését, és ezt még a szavazólap urnába dobása előtt jelzi, a szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólapot egy alkalommal kicseréli.

Ki jogosult részt venni az országgyűlési képviselő-választáson?
Az Alkotmány értelmében az országgyűlési képviselő-választáson a Magyar Köztársaság területén élő választójoggal és lakcímmel rendelkező magyar állampolgárok - ha a választás napján az ország területén tartózkodnak - szavazhatnak.
Nincs választójoga annak, aki a cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt, illetőleg aki a közügyek gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt áll, továbbá aki jogerős szabadságvesztés büntetését, vagy aki büntetőeljárásban jogerősen elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti [70. § (1) és (3) bek.].

Szavazhatnak-e a külföldön tartózkodó magyar választópolgárok?
Az Alkotmány 70. §-ának (1) bekezdése alapján az országgyűlési választáson az a választópolgár választhat, aki a szavazás napján az ország területén tartózkodik.
Nincs lehetőség arra, hogy a külföldön tartózkodó polgárok hazánk külképviseletein vagy egyéb módon adják le szavazataikat.

Mi célt szolgál az értesítő?
A névjegyzékbe való felvételről szóló értesítő hívja fel a választópolgár figyelmét az országgyűlési képviselő-választásra, illetve arra, hogy azon ő szavazhat. Felvilágosítást tartalmaz az országgyűlési képviselő-választás kitűzéséről, a névjegyzékbe való felvételről, valamint arról, hogy mikor, hol és hogyan lehet szavazni. Az értesítőt a névjegyzéket vezető települési jegyző 2006. február 6-10-ig juttatja el a választópolgároknak (Ve. 14. §). Az értesítőt a szavazás napján célszerű magunkkal vinni, meggyorsítja a szavazatszámláló bizottság munkáját. A szavazásnak azonban nem feltétele, szavazni a személyi igazolvány felmutatásával lehet.

Mit csináljak, ha nem kaptam értesítőt és ajánlószelvényt?
Az értesítőt és az ajánlószelvényt a helyi választási iroda küldi ki a választópolgároknak 2006. február 10-ig. Amennyiben Ön mindezt nem kapta meg, úgy forduljon az iroda vezetőjéhez, azaz települése jegyzőjéhez!

Milyen szabályok vonatkoznak a kettős állampolgárra?
A kettős állampolgár a többi magyar állampolgárral egyező megítélés alá esik, így az itt ismertetett szabályok rá ugyanúgy vonatkoznak.

Hogyan szavazhat a szavazás napján lakóhelyétől távol lévő választópolgár?
Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakóhelyétől távol van, a lakcíme - lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye - szerint illetékes jegyzőtől kért igazolással azon település jegyzőjétől - vagy a szavazás napján szavazatszámláló bizottságától - kérheti a névjegyzékbe való felvételét, ahol a szavazás napján tartózkodik. Az igazolás alapján a választópolgár azon a településen szavazhat, ahol tartózkodik.
Igazolást - akár az első, akár a második fordulóra - legkésőbb az első fordulót megelőző második napon (2006. április 7.) lehet kiadni. Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján lehet kérni. Az igazolás ajánlott levélben is kérhető, feltéve, hogy az az illetékes jegyzőhöz legkésőbb az első fordulót megelőző ötödik napon (2006. április 4.) megérkezik. A kérelem előterjesztése során, illetőleg a levélben meg kell jelölni a települést, ahol a választópolgár szavazni kíván.
Az igazolás kiadásához az igazolást kérő a nevét, személyi azonosítóját, lakcímét, annak a településnek a nevét, ahol a szavazás napján tartózkodik, továbbá azt köteles közölni, hogy az igazolást az első, a második vagy mindkét fordulóra kéri (Ve. 89. §).

Mik a mozgóurnás szavazás szabályai? Hogyan szavazhatnak a vakok és mozgássérültek?
A mozgásában gátolt választópolgárt szavazásának lehetővé tétele érdekében - kérésére - a szavazatszámláló bizottság legalább két tagja mozgóurnával felkeresi [Ve. 61. § (3) bek.]. A mozgóurna igénybevételét a szavazás napja előtt a helyi választási irodától, a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól is lehet kérni.

Mit csináljak, ha elrontottam a szavazólap kitöltését?
Ha a választópolgár a borítéknak az urnába történő helyezése előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, helyébe új lapot ad ki, és ezt a tényt a jegyzőkönyvben rögzíti. A bizottság a rontott szavazólap helyett újat - személyenként - csak egyszer adhat ki [Ve. 70. § (2) bek.].

Milyen igazolványokkal lehet szavazni?)
A választópolgárnak a szavazatszámláló bizottság előtt személyazonosságát és lakcímét kell igazolnia [Ve. 66. § (2) bek.].
Az említett adatok igazolására többféle dokumentum alkalmas, melyek a következők.
Az érvényes "régi típusú" (füzet alakú) személyazonosító igazolvány mind a két említett adatot tartalmazza.
Amennyiben ilyen személyazonosító igazolvány tulajdonosa új lakcímet létesített, úgy régi igazolványa mellé lakcímigazolványt kapott. Ebben az esetben a szavazáshoz mind a kettőre szükség van.
Az új (kártya alakú) személyazonosító igazolvány nem tartalmazza a lakcímet, így a választópolgárnak a szavazóhelyiségbe lakcímigazolványát is magával kell vinnie.
Útlevél, 2001. január 1-jét követően kiállított vezetői engedély vagy sorkatona esetén katonai igazolvány is alkalmas a személyazonosság igazolására, de - mivel ezek egyike sem tartalmazza a lakcímet - be kell mutatni a lakcímigazolványt is.